Vigilantibus iura - právo je na strane ostražitých

    je klasické rímsko-právne pravidlo, podľa ktorého sa mocenská ochrana poskytuje iba tým Vaším právam, o ktoré dbáte a aktívne vykonávate a v prípade porušenia vymáhate. Stále platí, že je potrebné poznať svoje práva a zároveň vedieť ich aj uplatňovať. Zanedbané práva po čase buď zanikajú, alebo sa stávajú nevymožiteľnými.

ČLÁNKY, PRÍKLADY Z PRAXE

Zrušenie a likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným

Daňová licencia právnickej osoby

Zavedenie povinnosti zakladateľa s.r.o. splatiť peňažný vklad alebo jeho časť na osobitný účet v banke

Zmeny v postupe pri zakladaní spoločností

Charakteristika spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Zodpovednosť za škodu

Rozvod manželstva - vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Pracovný úraz - zodpovednosť za škodu

Zmluvná pokuta v prípade odstúpenia od zmluvy ?

Rozhodcovský súd, výhody a nevýhody rozhodcovského konania

Právo darcu domáhať sa vrátenie daru

Čo by ste mali vedieť o exekúcii ?

Je policajt povinný strpieť snímanie obrazových záznamov z jeho zásahu ?


 
:: ÚVOD :: :: PROFIL PRÁVNIKOV :: :: PRÁVNE SLUŽBY :: :: PORADŇA :: :: PRACOVISKÁ ::